5 6 7بر روی 1 2که از کوه های البرز شلیک شده به زبان عبری نوشته شده بود:اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.